0.07 га газрыг 9.240.000 төгрөгөөр өмчлүүлэх үү

Монгол улсын иргэн Та өөрийн амьдарч байгаа  0.07 га газраа үнэгүй өмчилж авах эрхтэй. Энэхүү өмчлөх хугацаа дуусгавар болоход ойртож байна. Хугацаа дуусвар болсноор 0.07 га газрыг 9.240.000 төгрөгөөр өмчлүүлнэ /худалдана/ гэсэн цуурхал ч байна. Тиймээс та газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй, ямар нэгэн зөрчилгүй бол газраа үнэгүй өмчлөх боломж одоогоор нээлттэй. Харин суурьшлын бүсийн гадна байрлаж байгаа бол шинээр газар олгохгүй байна.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдлийн 1 дүгээр маягтыг дүүргийнхээ Газрын албанаас авч бөглөнө,

 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний эх хувь

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Хорооны Засаг даргын хаягийн тодорхойлолт

 • Кадастрын зураг

Эдгээр материалыг бүрдүүлсний дараа таны эзэмшил газраа өмчлөх хүсэлтийг дараах дарааллаар шийдвэрлэх юм. Үүнд:

 • Дүүргийн Газрын албаны бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авна.

 • Дүүргийн Газрын албаны дарга иргэний өргөдөлтэй танилцаж газар өмчлөл хариуцсан мэргэжилтэнд шилжүүлнэ.

 • Дүүргийн өмчлөлийн мэргэжилтэн судалж, төсөл бэлтгэн Нийслэлийн газрын албаны Газар өмчлөлийн хэлтэст хүргүүлнэ.

 • Газар өмчлөлийн хэлтсийн дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн захирамжийн төслийг хянаж, Ажлын хэсгийн хуралд танилцуулна.

 • Захирамжийн төсөл бэлтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтсүүдээр хянуулж санал авна.

 • Нийслэлийн Засаг дарга төсөлтэй танилцаж захирамж гаргана. Захирамжийг үндэслэн газар өмчлүүлэх шийдвэрийг баталгаажуулан дүүргийн Газрын албанд хүлээлгэн өгнө.

 • Иргэнд газар өмчлөлийн шийдвэрийг өгч иргэн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт хандан үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээг гарган авна.

Leave a Reply