Пиротехникийн хэрэгсэлд аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийж эхэллээ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинэ жилийн баяр тэмдэглэх, хүлээн авалт зохион байгуулах байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал, үзвэр үйлчилгээ, томоохон худалдааны төвүүдэд пиротехникийн хэрэгсэл худалдан борлуулж байгаа байдалд хяналт шалгалтын ажлыг нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд  зохион байгуулна.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар батлагдсан бүрэлдэхүүн дараах чиглэлээр хяналт шалгалтыг хийж эхэллээ. Үүнд :

Пиротехникийн хэрэгсэлд хяналт тавих, аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр:

 1. Пиротехникийн хэрэгсэл худалдан борлуулдаг, үйлчилдэг зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын борлуулалт, тээвэрлэлт, ашиглалтанд хяналт тавих.

 2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт пиротехникийн хэрэгслээр ёслолын буудлага хийсэн тохиолдол бүрт зохих зөвшөөрөлтэй эсэх, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангасан эсэхийг цаг тухайд нь шалгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах.

 3. Пиротехникийн хэрэгсэл худалдан борлуулдаг, үйлчилдэг аж ахуйн нэгжүүдээс бусад аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд пиротехникийн хэрэгслийг хадгалсан, худалдсан, ашигласан тохиолдолд хураан авах, хариуцлага тооцох.

 4. Шинэ жилийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан пиротехникийн  хэрэгслээр ёслолын буудлага хийх үед нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар хамтран хяналт тавих, аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллах,

 Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын чиглэлээр:

 1. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж, аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлсон стандарт, норм, техникийн норматив, дүрэм заавар, журмын хэрэгжилтийг шалгах

 2. Объектын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагатай хамтран ажиллах арга хэмжээний төлөвлөлт, зохион байгуулалтанд дүгнэлт өгөх

 3. Байгууллагын хэмжээнд ажиллагсадыг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, тэдгээрийг болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн үед үүрэг гүйцэтгэх дадлага олгох, бэлэн байдлыг хангуулах талаар хийгдсэн ажил

 4. Барилга байгууламжид зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг удирдах систем төлөвлөгдсөн байдал,

Гал түймрийн улсын хяналтын чиглэлээр:

 1. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт дүгнэлттэй эсэх

 2. Барилгын өргөтгөл, хийц бүтээц, цахилгаан, дулаан хангамжийн шугам сүлжээг өөрчлөх, засварлах, зөвшөөрөлтэй эсэх

 3. Объектын утаа, дулааны үйлчлэлээр ажиллах гал түймэр илрүүлэх дохиолол, гал унтраах автомат систем, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, ажиллагааны бэлэн байдал, засвар үйлчилгээ хийгдсэн байдал

 4. Объектын авралтын зориулалт бүхий барилгын хийц бүтээц, зам гарцын төлөвлөлт, зориулалтын дагуу ашиглалт, техникийн боломж, нөхцөл хангагдсан эсэх

 5. Барилга, байгууламжийн гадна болон доторхи  гал унтраах зориулалтын усан хангамжийн төлөвлөлт, түүний иж бүрдэл бэлэн байдал

 6. Барилга байгууламжийн гал эсэргүүцэх хана, объектын агааржуулалт ба утаа зайлуулах системийн төлөвлөлт, ажиллагаатай эсэх

 7. Объектын цахилгаан шугам сүлжээний монтаж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт нь стандартын шаардлагын дагуу хийсэн болон ашиглалтын үеийн галын аюулгүй байдлын шаардлагын дүрмийн дагуу хангасан эсэх

 8. Гал унтраах зориулалтын анхан шатны багаж хэрэгслийг объектын байрлалд стандартын шаардлагад нийцүүлэн байрлуулсан байдал, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт.

 9. Болзошгүй гал түймрийн үед хүн, эд хөрөнгийг аврах авралтын схем зураг, зам гарцын чиглэл заасан анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг объектын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан хийгдсэн эсэх

 10. Гал түймрийн улсын хяналтын эрх бүхий албан тушаалтаны өгсөн заавал биелүүлэх албан шаардлага, мэдэгдлийн дагуу галын аюулгүй байдлыг хангах талаар байгууллага, объектын хэмжээнд хийгдсэн ажилд үнэлгээг өгч, хэрэгжилт хангалтгүй бол аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг түр зогсоож, хариуцлага тооцож ажиллана гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

50 “Пиротехникийн хэрэгсэлд аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийж эхэллээ

 1. Pingback: steel bookcases swaziland

 2. Pingback: tempat kuret

 3. Pingback: zdporn.com

 4. Pingback: Bergabung Judi Bola

 5. Pingback: 360 frontal

 6. Pingback: Aws Alkhazraji coehuman

 7. Pingback: Arab Seo

 8. Pingback: human equivalent doses

 9. Pingback: wedding event managers in hyderabad

 10. Pingback: home

 11. Pingback: ORM services in Sydney

 12. Pingback: forex signals

 13. Pingback: PK Studies in Mice

 14. Pingback: predict the absorption of orally administered drugs

 15. Pingback: outsourcing DMPK studies

 16. Pingback: immunforsvaret

 17. Pingback: free scribd downloader

 18. Pingback: ini

 19. Pingback: Predrag Timotić

 20. Pingback: metabolite ID

 21. Pingback: boutique en ligne

 22. Pingback: archiwnetrze.pl

 23. Pingback: how to make money with an iphone

 24. Pingback: 토토사이트

 25. Pingback: bitcoin-casino.review

 26. Pingback: my website

 27. Pingback: Best online casino reviews in New Zealand

 28. Pingback: UK Chat

 29. Pingback: shopping website design

 30. Pingback: i was reading this

 31. Pingback: russell armstrong

 32. Pingback: PK properties

 33. Pingback: Pharmacokinetic Screening services in rats

 34. Pingback: empresa de informatica serviços

 35. Pingback: shemale.uk

 36. Pingback: PK screening in rodents

 37. Pingback: try here

 38. Pingback: Outsourcing PK Studies

 39. Pingback: HappierCitizens

 40. Pingback: Teen Chat Rooms

 41. Pingback: Urgentsepticservice.info

 42. Pingback: perfect money hosting

 43. Pingback: International Mover

 44. Pingback: Ottawa foreclosure

 45. Pingback: Hop auf diese Jungs

 46. Pingback: PK outsourcing

 47. Pingback: GVK BIO company info

 48. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 49. Pingback: website

 50. Pingback: pralnia szczecin

Leave a Reply